D.Pharmacy Faculty


MRS. MANISHA Y. CHAUDHARI
Assistant Professor,
HOD D.Pharm, M.Pharm.
manisha.chaudhari@kgrdcp.edu.in

MS. DISHA DILIP BHILAVE
Assistant Professor,
M.Pharm
disha.bhilave@kgrdcp.edu.in

MR.DHAKNE HEMANT V.
Lecturer,
M.Pharm
hemant.dhakne@kgrdcp.edu.in