D.Pharmacy Faculty


MRS. MANISHA Y. CHAUDHARI
Assistant Professor,
HOD D.Pharm, M.Pharm.
manisha.chaudhari@kgrdcp.edu.in

MR. ANIKET L. INDULKAR
Assistant Professor
M.Pharm.
aniket.indulkar@kgrdcp.edu.in

MS. DISHA DILIP BHILAVE
Assistant Professor,
M.Pharm
disha.bhilave@kgrdcp.edu.in

MR.DHAKNE HEMANT V.
Lecturer,
M.Pharm
hemant.dhakne@kgrdcp.edu.in

MS. SWEETY CHANDU BHOPI
Lecturer,
M.Pharm
sweety.bhopi@kgrdcp.edu.in

AKSHATA S. GEEDH
Lecturer,
M.Pharm
akshata.geedh@kgrdcp.edu.in

NIPURTE ARATI G.
Lecturer,
B.Pharm
arati.niputre@kgrdcp.edu.in